Základné údaje

S účinnosťou ku dňu 1. 7. 2013 došlo k zániku existujúcej spoločnosti Fincentrum a.s. (IČ 01549936) a jej nástupcom sa stala spoločnosť Fincentrum a.s., IČ 24260444, so zápisom v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 18458

Podrobné informácie potvrdzujúce vnútroštátnu fúziu zlúčenia sú riadne zapísané vo výpise obchodného registra Nástupníckej spoločnosti, ktorý je k dispozícii na internetovej adrese www.justice.cz.

Fincentrum a.s. (Slovenská republika)

IČO:36752606
Sídlo:Mlynské Nivy 49/II. 16920, 821 09 Bratislava
Zápis v OR:Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4102/B
Predstavenstvo:Petr Stuchlík, Vladek Krámek
Dozorná rada:Lubor Žalman, Michal Aron, Mario Drosc
Riaditeľ:Petr Stuchlík
Základné imanie:33 200 EUR
Reklamačný poriadok

Názov spoločnosti je ďalej na www.fincentrum.com používaný ako Fincentrum SR.


Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

pod registračným číslom: 50705, na základe rozhodnutí Národnej banky Slovenska:

Číslo: OPK-723/2007-PLP, OPK-1500/2007-PLP, OPK-1499/2007-PLP, ODT-13848/2010 (02.12.2010), ODT – 718/2014-1 (10.02.2014).


Fincentrum a.s. (Slovenská republika) je zapísané v podregistroch pre vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta nasledovne:

Podregister starobného dôchodkového sporenia od 28.02.2014, Podregister prijímania vkladov a Podregister poskytovania úverov od 03.12.2010, Podregister kapitálového trhu od 20.07.2007, Podregister doplnkového dôchodkového sporenia

od 14.06.2007 a Podregister poistenia alebo zaistenia od 12.04.2007.


Viac informácií nájdete na stránkach:
https://regfap.nbs.sk/search.php?row=1
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=93916&SID=2&P=0

 

Fincentrum a.s. (Česká republika)

IČ:24260444
Sídlo:IBC, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín
Zápis v OR:oddiel B, vložka 18458, vedený Mestským súdom v Prahe
Predstavenstvo:Petr Stuchlík, Martin Nejedlý, Vladek Krámek
Dozorná rada:Lubor Žalman, Michal Aron, Oliver Schumann
Základný kapitál:700 700 000 Kč
Reklamační řád

Názov spoločnosti je ďalej na www.fincentrum.com používaný ako Fincentrum ČR. 


 

Spoločnosti Fincentrum SR a Fincentrum ČR sú ďalej na www.fincentrum.com označené jednotným názvom "Fincentrum".
Obidve spoločnosti sú ďalej na www.fincentrum.com označené jednotnou terminológiou "skupina Fincentrum" alebo "spoločnosti skupiny Fincentrum".

 

Finančné údajeIMG