Poistenie podnikateľov a priemyslu

Divízia Korporátnych obchodov disponuje komplexnou ponukou typizovaných produktov pre malých a stredných podnikateľov. Vybrané poistné produkty ponúkajú efektívne riešenie poistnej ochrany v rámci základných aj katastrofických nebezpečenstiev, prerušenie prevádzky alebo prerušenie podnikateľskej činnosti, profesijnú zodpovednosť, zodpovednosť za škodu a ďalších nebezpečenstiev. Produkty a služby zahŕňajú široký rozsah poistenia a pripoistenia podľa potrieb konkrétneho podnikateľského subjektu a jeho činnosť.

 

Poistenie priemyslu je orientované na koncipovanie poistnej ochrany vecí nehmotných, hmotných, poistenie prepravy, poistenie strojov a strojných zariadení, poistenie flotil vozidiel, poistenie stavebné a montážne, poistenie elektroniky, poistenie lodí a lietadiel, poistenie prerušenia prevádzky, poistenie managementu, poistenie obcí, miest a vyšších územných celkov, poistenie kultúrnych a športových akcií, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenou prevádzkovou činnosťou, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku, poistenie profesijnej zodpovednosti.

 

Súčasťou štandardov činnosti špecialistov je detailná analýza rizík, audit existujúcich poistných zmlúv, návrh riešenia poistnej ochrany, správa poistných zmlúv a dohľad nad likvidáciu škôd. V rámci poskytovaných služieb zaisťujeme komplexnú prípravu a realizáciu výberových konaní na poistiteľa.

 

Úzka spolupráca sprostredkovateľa a podnikateľa na konštrukcii poistenia vrátane uplatnenia postupov a zásad risk-managementu, rovnako tak ako metodické vedenie klienta kvalifikovaným špecialistom a sprostredkovateľom sú dôležitými atribútmi efektívneho zabezpečenia podnikateľskej činnosti prostredníctvom poistenia a eliminácie potenciálneho nebezpečenstva.